CENNÍK

TENTO CENNÍK JE PLATNÝ

NA ŠK. ROK 2017 / 2018 (1.10.2017 – 31.8.2018)

 

Celodenná starostlivosť                                   230 €/mesiac


Adaptačný pobyt                                       130 €/mesiac

*platí v prípade adaptácie nového dieťaťa prijatého do našej materskej školy

*maximálne na 3 mesiace od nástupu do materskej školy


 Stravná jednotka                                               1,80 €/deň*

*Za každý vymeškaný, ale ospravedlnený deň (ospravedlnený – nahlásenie neprítomnosti dieťaťa v daný deň najneskôr do 7:00 hod ráno na číslo +421 919 044 456) sa vracia táto stravná jednotka.

*Stravná jednotka sa od 1.9.2017 vráti za maximálne 15 dní z mesiaca a je rovnaká pre oba typy pobytu.


Súrodenecká zľava                                              -10 % *

*Platí pre celodenný pobyt v prípade ak v materskej škole umiestníte minimálne dve deti.

*Podmienkou je, aby obe deti boli na celodenný pobyt, v prípade ak je jedno dieťa na pobyte poldennom, súrodeneckú zľavu nie je možné uplatniť.

*10% sa odráta z mesačného poplatku pre každé dieťa.

*Neplatí pre poldenný pobyt.


Udržiavací poplatok                                             80 € / mesiac

*Tento poplatok platí na obdobie 1.10.2017 – 30.6.2018

*Ak je dieťa choré, prípadne z akýchkoľvek iných dôvodov navštevuje SMŠ Včielka do 3 dni (vrátane, nie viac) v danom mesiaci, rodič (zákonný zástupca) uhrádza udržiavací poplatok.

*Poplatok je fixný, neodratáva sa z neho stravná jednotka.


Letný celodenný pobyt                                      280 € / mesiac

*V prípade ak rodič potrebuje dieťa umiestniť do Súkromnej MŠ Včielka počas letných prázdnin (1.7.2018 – 31.8.2018).

*Stravná jednotka sa nevracia, poplatok je fixný.


Letný udržiavací poplatok

Ak rodič do 30.5.2018 vyhlási svoje dieťa z pobytu v materskej škole počas letných prázdnin, nehradí žiaden udržaiavcí poplatok (počas júla a augusta) a materská škola predpokladá nástup dieťaťa naspäť 1.9.2018. V prípade ak sa rodič počas leta rozhodne dieťa do materskej školy umiestniť, platí týždenný poplatok podľa turnusov.

V prípade ak rodič dieťa nevyhlási, týka sa ho letný poplatok uvedený vyššie.


Ukončenie zmluvy                                          130 €*

*V prípade ak sa rodič z akýchkoľvek dôvodov rozhodne ukončiť pobyt dieťaťa v MŠ je povinný uhradiť všetky poplatky, ktoré mu zo Zmluvy o poskytovaní predškolskej starostlivosti o dieťa vyplývajú ako aj kompenzačný poplatok za ukončenie dochádzky.


*Zriaďovateľ Súkromnej MŠ Včielka si vyhradzuje právo na zmenu cien v hore uvedenom cenníku. V prípade zmien o tom budú dotknuté osoby informované minimálne 20 pracovných dní pred ich plnením.
*Vrátenie stravnej jednotky sa nevzťahuje na dni sanitácie alebo výnimočných stavov, kedy je MŠ zatvorená.

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Príspevkom na starostlivosť o dieťa si vie rodič pokryť 100% nákladov na našu materskú školu. Tento príspevok je dávka, ktorou štát prispieva rodičom alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.

Pri umiestnení dieťaťa do nášho zariadenia môže rodič o tento príspevok požiadať príslušný obvodný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe žiadosti v zmysle zákona 561/2008 z.z. Rodič výdavky vynaložené na opateru dieťaťa dokladuje potvrdením o úhrade, ktoré vystavuje naše zariadenie, kde je dieťa umiestnené. Príslušný úrad uhrádza rodičovi, prípadne zákonnému zástupcovi dieťaťa príspevok mesačne.

Rodič pre príslušný úrad predkladá:

  • vyplnenú žiadosť
  • rodný list dieťaťa
  • zmluvu medzi rodičom a zariadením jaslí