01/03/2020 - 30/06/2020


Zápis

prijímanie žiadosti na prijatie dieťaťa do súkromnej MŠ Včielka s. r. o., Sabinovská 145 Prešov na šk.rok 2019/2020

Termín zápisu: od 1.4. 2020

Zápis prebieha na riaditeľstve súkromnej školy. Telefonicky sa objednáte na konzultácie: 0919 191 436

Zapísať svoje dieťa môžete aj prostredníctvom ONLINE PRIHLÁŠKY. 

Podmienky prijatia

a) Prednostne budeme prijímať deti, ktoré dovŕšili 5.rok veku a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

/prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

/ V prípade, ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľ materskej školy pri prijímaní nesmie uprednostniť deti mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí, lebo prijímanie detí mladších ako tri roky má byť v súlade so školským zákonom výnimočné, tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch roko

b) Po splnení bodu a/ budeme prijímať aj detí od 2 rokov, nakoľko máme vytvorené materiálne aj personálne podmienky pre tieto deti.

c) Prijímaniu detí do MŠ predchádza podanie písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy, alebo dôsledky by mohli ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí, alebo akokoľvek negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ.

/zároveň upozorňujeme rodičov, aby lekár potvrdil, že dieťa bolo očkované/.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak ide o dieťa vyžadujúce diétny stravovací systém /žiadosti o prijatie dieťaťa predkladajte na uvedené MŠ, ktoré poskytujú tieto druhy diéty: šetriaca, diabetická, bezgluténová (bezlepková) predloží zákonný zástupca písomné posúdenie odborného lekára preukazujúce potrebu a nutnosť poskytovania diétneho stravovania pre dieťa.

V prípade, že má dieťa rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky zákonný zástupca ho predloží riaditeľovi materskej školy spravidla do 30. apríla 2019 spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Žiadosti od rodičov MŠ prijíma aj počas celého školského roka, pokiaľ sú voľné miesta, dieťa je prijaté. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môžete stiahnuť z webového sídla www.msvcielka.sk

 

Ostatné podmienky prijímania do našej MŠ:

  1. Deti s odloženou školskou dochádzkou a deti rok pred povinnou školskou dochádzkou.
  2. Deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.
  3. Deti, ktoré boli zapísané do materskej školy vo zverejnenom termíne vo veku 4 – 5 rokov.
  4. Deti, ktoré boli zapísané do materskej školy vo zverejnenom termíne vo veku 3 – 4 rokov.
  5. Deti, ktorých súrodenec už navštevuje materskú školu.
  6. Deti, ktoré dovŕšili vek 2 roky k 31.8.
  7. Podmienky v rodine, na pravidelné uhrádzanie finančných poplatkov.

Neúplnú žiadosť, ako aj bez potvrdenia zdravotného stavu MŠ neprijíma.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí do MŠ počas školského roka vydá riaditeľka MŠ do 30. dňa odo dňa prevzatia žiadosti.

Rozhodnutia o prijatí a neprijatí dostanú rodičia osobne, alebo, na požiadanie, budú mať zaslané poštou na korešpondenčnú adresu.

Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky od riaditeľa ZŠ a CPPP predloží rodič riaditeľke MŠ .

 

Východiská

Zákon NR SR č. 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška MŠVaV SR č. 306/2008 Z.z.o materskej škole a č. 308/2009, ktorou sa mení vyhláška č. 306/2008

Na čo sa zamerať pri výbere materskej školy – odporúčania pre rodičov.

 

Mgr.Jana Lacová  – riad. školy