Plnohodnotná reč má veľký význam pri úspešnom začlenení detí do školskej práce, ďalšom rozvíjaní ich rozumových schopností a všestrannom rozvoji celej osobnosti. Detí s poruchami reči pribúda, výnimkou nie je ani Prešov. Odborníci sa zhodujú na tom, že je to spôsobené práve dobou. Deti medzi sebou málo komunikujú, trávia veľa času pri TV, na tabletoch, rodičia sú zaneprázdnení a čítanie knihy je častokrát nahradené práve pustením rozprávky v TV.

Logopedická prevencia je veľmi dôležitá v období, keď vývin reči ešte nie je ukončený, v intaktnej (zdravej) populácii detí je to do 7. roku života. U niektorých detí sa komunikačné schopnosti rozvíjajú prirodzene bez potreby vyhľadávania logopedickej starostlivosti, sú však aj deti, ktorých vývin reči je rizikový. Logopedické problémy sa dajú vo väčšine prípadov odstrániť.

Logopedickú intervenciu chápeme ako zložitý multifaktoriálny proces, ktorý sa realizuje v záujme dosiahnutia svojich troch základných cieľov, na troch, s týmito cieľmi analogických, vzájomne sa prelínajúcich úrovniach:

  • logopedická diagnostika
  • logopedická terapia
  • logopedická prevencia.(Lechta In: Kerekrétiová a kol., 2009)

Intervencia sa tu poníma v tom najširšom zmysle ako: „činnosť, pôsobenie za účelom zmeny“. Logopedická intervencia je špecifická aktivita, ktorú uskutočňuje logopéd s cieľmi:
1. identifikovať NKS;

2. eliminovať, zmierniť NKS, resp. v prípade jej pretrvávania prekonať komunikačnú bariéru;

3. predísť tomuto narušeniu (zlepšiť komunikačnú schopnosť človeka).

 

V našej materskej škole od marca 2020 prijímame aj deti s narušenými komunikačnými schopnosťami.

Na telefónnom čísle +421 919 191 436 si môžete dohodnúť obhliadku materskej školy.