Komunikácia ⇒ prvá aktivita

Komunikácia je prvá aktivita, ktorou sa človek hlási na tento svet, je to ak- tivita, ktorou sa potom celý život nepretržite prejavuje (aj keď si to nemu- sí vždy uvedomovať).

Komunikácia ⇒ definícia

Veľmi stručná charakteristika komunikačnej schopnosti hovorí, že ide o schopnosť človeka vedome a podľa patričných noriem používať jazyk ako systém znakov a symbolov v celej jeho komplexnosti a vo všetkých jeho formách, a to za účelom realizovania určitého komunikačného zámeru.

Komunikačná schopnosť ⇒ 3 komponenty

Komunikačná schopnosť človeka je zložitým priesečníkom troch skupín komponentov. Vzájomne sa v nej prelínajú biologické súčasti –  psychické súčasti – sociálne súčasti.

Narušená komunikačná schopnosť (NKS)

je mimoriadne heterogénna kategória, jej jednotlivé druhy sa manifestujú v najrôznejších prejavoch, v diametrálne odlišných klinických obrazoch (od jednoduchých odchýlok vo výslovnosti až po psychogénne zábrany v komunikovaní) v najrôznejších obdobiach života (počínajúc poruchami ich osvojovania v najrannejšom veku až po stratu schopnosti komunikovať po rôznych chorobách v starobe).

NÁŠ CIEĽ

Cieľom predprimárneho vzdelávania detí s narušenou komunikačnou schopnosťou je okrem všeobecných cieľov definovaných v štátnom vzdelávacom programe v predprimárnom stupni vzdelávania rozvíjanie všetkých jazykových rovín a všetkých foriem komunikácie a eliminovanie a prevencia NKS.