Prevádzka súkromnej MŠ je od 6.30 do 17.00 hod.
Schádzanie detí sa realizuje od 6:30 do 8:30 hod.
Rozchádzanie detí od 15:30 do 16:50

ZMIEŠANÁ TRIEDA

6:30 Schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí, činnosti zabezpečujúce životosrpávu
Zdravotné cvičenie
9:10 Činnosti zabezpečujúce životosprávu, desiata, návrat do triedy
 Vzdelávacia aktivita
Obliekanie, pobyt vonku, vyzliekanie, návrat do triedy
11:20 Činnosti zabezpečujúce životosprávu, obed
Príprava na poludňajší odpočinok
Odpočinok
14:40 Činnosti zabezpečujúce životosprávu, olovrant
HaČPVD a rozchádzanie detí domov
17:00 Ukončenie prevádzky