Naša materská škola je dvojtriedna.

V súčasnosti u nás pracujú dve triedne učiteľky, pričom každá je zodpovedná za svoju triedu.

V materskej škole sú dve učiteľky na pozícii samostatný pedagogický zamestnanec a jedna učiteľka s ukončenou 1. atestáciou.

Naša pani riaditeľka PaedDr. Jana Galeštoková, ktorej pozícia je hlavne vo vedení kolektívu a MŠ je zároveň druhou pani učiteľkou v triede starších detí.

V dopoludňajších aj popoludňajších hodinách zabezpečujú striedavo edukačnú činnosť  100% kvalifikované učiteľky.

Doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

zriaďovateľ

Mgr. Nina Prusáková

zriaďovateľ

PaedDr. Jana Galeštoková

Riaditeľka materskej školy

Pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou

Mgr. Damiána Jurašková

Samostatný pedagogický zamestnanec

Vedúca Metodického združenia

Anna Ščavnická

Začínajúci pedagogický zamestnanec

Agáta Jakubčová

kuchárka