TENTO CENNÍK JE PLATNÝ PRE VŠETKY ŽIADOSTI O PRIJATIE DIEŤAŤA DO NAŠEJ SMŠ VČIELKA
DORUČENÉ PO 13.4.2019

 

ZÁPISNÉ

50 €/dieťa

*zápisné sa nevracia
*zápisné uhradí rodič riaditeľke MŠ pri odovzdaní Žiadosti o prijatie o čom obdrží aj príjmový doklad


Celodenná starostlivosť

280 €/mesiac pre dieťa do 3 rokov*
230 €/mesiac pre dieťa od ukončeného veku 3 rokov*

Stravná jednotka

1,80 €/deň

*Za každý vymeškaný, ale ospravedlnený deň (ospravedlnený – nahlásenie neprítomnosti dieťaťa v daný deň najneskôr do 7:00 hod ráno na číslo +421 919 044 456) sa vracia táto stravná jednotka.
*Stravná jednotka sa od 1.9.2018 vráti za maximálne 5 dní z mesiaca.


Súrodenecká zľava

-10 %

*Platí ak v materskej škole umiestníte minimálne dve deti.

*10% sa odráta z mesačného poplatku pre jedno z detí.


Udržiavací poplatok

100 € / mesiac

*Ak je dieťa choré, prípadne z akýchkoľvek iných dôvodov navštevuje SMŠ Včielka do 5 dní (vrátane, nie viac) v danom mesiaci, rodič (zákonný zástupca) uhrádza udržiavací poplatok.
*Poplatok je fixný, neodratáva sa z neho stravná jednotka. Tento poplatok si rodič môže uplatniť maximálne 3x počas školského roka.
*V prípade adaptačného pobytu neplatí udržiavací poplatok. Ak dieťa počas adaptácie navštevuje SMŠ Včielka do 5 dní (vrátane) vždy rodič uhradí celú sumu adaptačného poplatku.


Letný celodenný pobyt

260 € / mesiac /platí pre dieťa, ktoré k 30.6. má dovŕšený vek 3 rokov
300 € / mesiac / platí pre dieťa, ktoré k 30.6 nedovŕšilo vek 3 rokov

*V prípade ak rodič potrebuje dieťa umiestniť do Súkromnej MŠ Včielka počas letných prázdnin (1.7.2019 – 31.8.2019).
*Stravná jednotka sa nevracia, poplatok je fixný.


Letný udržiavací poplatok

150 € / leto

Ak rodič neplánuje počas leta (1.7.-31.8) umiestniť svoje dieťa do materskej školy, platí preňho udržiavací poplatok vo výške 150 EUR/dieťa/leto (júl, august).


Ukončenie zmluvy

130 €

*V prípade ak sa rodič z akýchkoľvek dôvodov rozhodne ukončiť pobyt dieťaťa v MŠ je povinný uhradiť všetky poplatky, ktoré mu zo Zmluvy o poskytovaní predškolskej starostlivosti o dieťa vyplývajú ako aj kompenzačný poplatok za ukončenie dochádzky.


Zriaďovateľ Súkromnej MŠ Včielka si vyhradzuje právo na zmenu cien v hore uvedenom cenníku. V prípade zmien o tom budú dotknuté osoby informované minimálne 20 pracovných dní pred ich plnením.

Vrátenie stravnej jednotky sa nevzťahuje na dni sanitácie alebo výnimočných stavov, kedy je SMŠ zatvorená.