TENTO CENNÍK JE PLATNÝ OD 1.5.2023

 

ZÁPISNÉ

100 €/dieťa

*zápisné sa nevracia
*zápisné uhradí rodič riaditeľke MŠ pri odovzdaní Žiadosti o prijatie o čom obdrží aj príjmový doklad

CELODENNÁ STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA DO 3 ROKOV

399€/dieťa/mesiac

*poplatok sa vzťahuje na dieťa, ktoré nedovŕšilo vek 3 rokov, pričom si rodič vie uplatniť vďaka novele zákona (370 EUR) o rodičovskom príspevku plnú úhradu školného

 

*v poplatku je automaticky zarátaný aj poplatok za stravu na mesiac

CELODENNÁ STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA OD 3 ROKOV

349€/dieťa/mesiac

*poplatok sa vzťahuje na dieťa, ktoré v danom mesiaci, kedy má byť poplatok uhradený, dovŕšilo vek 3 rokov

 

*v poplatku je automaticky zarátaný aj poplatok za stravu na mesiac

STRAVNÁ JEDNOTKA

1,80 €/dieťa

*za každý vymeškaný, ale ospravedlnený deň (ospravedlnený – nahlásenie neprítomnosti dieťaťa v daný deň najneskôr do 7:00 hod ráno na číslo +421 919 044 456) sa vracia táto stravná jednotka.
*stravná jednotka sa  vráti za maximálne 5 dní z mesiaca.

Vrátenie stravnej jednotky sa nevzťahuje na dni sanitácie, vianočných prázdnin, alebo akýchkoľvek výnimočných stavov, kedy je SMŠ zatvorená. Nevzťahuje sa ani na zatvorenie SMŠ z dôvodu nariadenia RÚVZ, či ministerstva školstva, prípadne pri vyhlásení chrípkových prázdnin.

SÚRODENECKÁ ZĽAVA

10%

*Platí ak v materskej škole umiestníte minimálne dve deti.

*10% sa odráta z mesačného poplatku pre jedno z detí.

UDRŽIAVACÍ POPLATOK

50% z ceny školného

*Ak je dieťa choré, prípadne z akýchkoľvek iných dôvodov navštevuje SMŠ Včielka do 5 dní (vrátane, nie viac) v danom mesiaci, rodič (zákonný zástupca) uhrádza udržiavací poplatok.
*Poplatok je fixný, neodratáva sa z neho stravná jednotka. Tento poplatok si rodič môže uplatniť maximálne 3x počas školského roka. Následne rodič uhrádza klasické mesačné školné bez ohľadu na počet dní dieťaťa v SMŠ.
 

 

LETNÝ CELODENNÝ POBYT (DIEŤA DO 3 ROKOV)

430€/dieťa/mesiac

*V prípade ak rodič potrebuje dieťa umiestniť do Súkromnej MŠ Včielka počas letných prázdnin (1.7. –  31.8.)

*Tento poplatok platí pre deti, ktoré boli prijaté po 1.9.2022.

*Stravná jednotka sa nevracia, poplatok je fixný.

*Poplatok sa vzťahuje na dieťa, ktoré k 30.6. nedovŕšilo vek 3 rokov.

LETNÝ CELODENNÝ POBYT (DIEŤA OD 3 ROKOV)

380€/dieťa/mesiac

*V prípade ak rodič potrebuje dieťa umiestniť do Súkromnej MŠ Včielka počas letných prázdnin (1.7.–31.8.)

 

*Tento poplatok platí pre deti, ktoré boli prijaté po 1.6.2023.
*Stravná jednotka sa nevracia, poplatok je fixný.

*Poplatok sa vzťahuje na dieťa, ktoré k 30.6 dovŕšilo vek 3 rokov.

UKONČENIE ZMLUVY

150€/dieťa

*V prípade ak sa rodič z akýchkoľvek dôvodov rozhodne ukončiť pobyt dieťaťa v SMŠ je povinný uhradiť všetky poplatky, ktoré mu zo Zmluvy o poskytovaní predškolskej starostlivosti o dieťa vyplývajú.

Zriaďovateľ Súkromnej MŠ Včielka si vyhradzuje právo na zmenu cien v hore uvedenom cenníku. V prípade zmien o tom budú dotknuté osoby informované minimálne 20 kalendránych dní pred ich plnením.

Vrátenie stravnej jednotky, či denného popatku alebo časti z mesačného poplatku sa nevzťahuje na dni sanitácie alebo výnimočných stavov, kedy je SMŠ zatvorená.


Kontaktné údaje našej SMŠ Včielka nájdete TU.