Zápisné:  100€*

*Zápisné uhradí rodič v deň podania Žiadosti o prijatie. Žiadosť je platná po pripísaní zápisného na účet škôlky.

*Zápisné uhradí rodič na číslo účtu: SK12 1100 0000 0029 4102 0694  / do poznámky pre prijímateľa uvedie meno a priezvisko dieťaťa

VYBERTE SI CENNÍK PODĽA VAŠICH POTRIEB A PODĽA VEKU DIEŤATKA

Udržiavací poplatok: 50%*

*Ak je dieťa choré, prípadne z akýchkoľvek iných dôvodov navštevuje SMŠ Včielka do 5 dní (vrátane, nie viac) v danom mesiaci, zákonný zástupca uhrádza udržiavací poplatok.
*Poplatok je fixný a vzťahuje sa na školné, neodratáva sa z neho stravná jednotka. Tento poplatok si rodič môže uplatniť maximálne 3x počas školského roka. Následne rodič uhrádza klasické mesačné školné bez ohľadu na počet dní dieťaťa v SMŠ.

Ukončovací poplatok: 150€*

*V prípade ak sa rodič z akýchkoľvek dôvodov rozhodne ukončiť pobyt dieťaťa v SMŠ je povinný uhradiť všetky poplatky, ktoré mu zo Zmluvy o poskytovaní predškolskej starostlivosti o dieťa vyplývajú.

*Poplatok sa týka každého dieťaťa, ktoré ukončí dochádzku do SMŠ Včielka skôr, než dochádzku ukončí prirodzeným spôsobom a to ukončením predprimárneho vzdelávania.

*Poplatok sa neuhrádza, ak nás rodič o tejto skutočnosti  – o ukončení dochádzky dieťaťa, informujte minimálne 5 kalendárnych mesiacov vopred.

Letný pobyt: +20% *

*Ak má rodič záujem umiestniť dieťa do školy aj počas letných prádznin, uhradí školné a stravné zvýšené o 20% (podľa typu pobytu a podľa veku dieťaťa k daným mesiacom)

*Ak rodič nemá záujem umiestniť dieťa do školy počas leta uhradí udržiavací poplatok za oba mesiace vo výške 200€/dieťa/leto

Dotácie zo štátu

A)Rodičovský príspevok

Podľa poslednej schválenej novely – sumy rodičovského príspevku od 1.8.2023. Ak rodič poberal materské na dané dieťa (alebo obdobnú dávku ako materské v členskom štáte) – bude mať od 1.8.2023 rodičovský príspevok vo výške 473,30 eur do veku 3 rokov dieťaťa. Tento príspevok vykryje náklady dieťaťa v našej škole.

B)Neprijatie dieťaťa v spádovej materskej škole

Rodičia detí vo veku od 3 do 6 rokov majú nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku. Platí to v prípadoch, ak ich dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov. Cieľom novely zákona je kompenzovať rodičom, resp. zákonným zástupcom detí  vo veku od 3 do 6 rokov náklady spojené s  nemožnosťou umiestnenia detí do spádovej štátnej materskej školy z kapacitných dôvodov.

Rodičovský príspevok sa bude môcť poskytovať do  šiestich rokov veku dieťaťa, najdlhšie do začiatku školského roka, v ktorom začne dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie.Rodič má nárok na rodičovský príspevok v rovnakej výške, v akej ho poberal do troch rokov veku dieťaťa. Jeho minimálna výška predstavuje 301 eur, ak rodič nepoberal materské. V prípade, že sa mu vyplácalo materské, je výška rodičovského príspevku 412,60 eur.


Zriaďovateľ Súkromnej MŠ Včielka si vyhradzuje právo na zmenu cien v hore uvedenom cenníku. V prípade zmien o tom budú dotknuté osoby informované minimálne 20 kalendránych dní pred ich plnením.

Vrátenie stravnej jednotky, či denného popatku alebo časti z mesačného poplatku sa nevzťahuje na dni sanitácie alebo výnimočných stavov, kedy je SMŠ zatvorená.


Kontaktné údaje našej SMŠ Včielka nájdete TU.