TENTO CENNÍK JE PLATNÝ PRE VŠETKY ŽIADOSTI O PRIJATIE DIEŤAŤA DO NAŠEJ

SMŠ VČIELKA DORUČENÉ OD 1.3.2020

 

ZÁPISNÉ

50 €/dieťa

*zápisné sa nevracia
*zápisné uhradí rodič riaditeľke MŠ pri odovzdaní Žiadosti o prijatie o čom obdrží aj príjmový doklad

CELODENNÁ STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA DO 3 ROKOV

300€/dieťa/mesiac

*poplatok sa vzťahuje na dieťa, ktoré nedovŕšilo vek 3 rokov

*v poplatku je automaticky zarátaný aj poplatok za stravu na mesiac

CELODENNÁ STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA OD 3 ROKOV

240€/dieťa/mesiac

*poplatok sa vzťahuje na dieťa, ktoré v danom mesiaci, kedy má byť poplatok uhradený, dovŕšilo vek 3 rokov

*v poplatku je automaticky zarátaný aj poplatok za stravu na mesiac

STRAVNÁ JEDNOTKA

1,80 €/dieťa

*za každý vymeškaný, ale ospravedlnený deň (ospravedlnený – nahlásenie neprítomnosti dieťaťa v daný deň najneskôr do 7:00 hod ráno na číslo +421 919 044 456) sa vracia táto stravná jednotka.
*stravná jednotka sa od 1.1.2020 vráti za maximálne 5 dní z mesiaca.

SÚRODENECKÁ ZĽAVA

10%

*Plat,í ak v materskej škole umiestníte minimálne dve deti.

*10% sa odráta z mesačného poplatku pre jedno z detí.

UDRŽIAVACÍ POPLATOK

100€/dieťa/mesiac

*Ak je dieťa choré, prípadne z akýchkoľvek iných dôvodov navštevuje SMŠ Včielka do 5 dní (vrátane, nie viac) v danom mesiaci, rodič (zákonný zástupca) uhrádza udržiavací poplatok.
*Poplatok je fixný, neodratáva sa z neho stravná jednotka. Tento poplatok si rodič môže uplatniť maximálne 3x počas školského roka.
*V prípade adaptačného pobytu neplatí udržiavací poplatok. Ak dieťa počas adaptácie navštevuje SMŠ Včielka do 5 dní (vrátane) vždy rodič uhradí celú sumu adaptačného poplatku.

LETNÝ CELODENNÝ POBYT (DIEŤA DO 3 ROKOV)

330€/dieťa/mesiac

*V prípade ak rodič potrebuje dieťa umiestniť do Súkromnej MŠ Včielka počas letných prázdnin (1.7.2020 – 31.8.2020)

*Tento poplatok platee pre dei, ktoré boli prijaté po 1.3.2020.
*Stravná jednotka sa nevracia, poplatok je fixný.

*Poplatok sa vzťahuje na dieťa, ktoré k 30.6.2020 nedovŕšilo vek 3 rokov.

LETNÝ CELODENNÝ POBYT (DIEŤA OD 3 ROKOV)

270€/dieťa/mesiac

*V prípade ak rodič potrebuje dieťa umiestniť do Súkromnej MŠ Včielka počas letných prázdnin (1.7.2020 – 31.8.2020)

*Tento poplatok platee pre dei, ktoré boli prijaté po 1.3.2020.
*Stravná jednotka sa nevracia, poplatok je fixný.

*Poplatok sa vzťahuje na dieťa, ktoré k 30.6.2020 dovŕšilo vek 3 rokov.

UKONČENIE ZMLUVY

130€/dieťa

*V prípade ak sa rodič z akýchkoľvek dôvodov rozhodne ukončiť pobyt dieťaťa v MŠ je povinný uhradiť všetky poplatky, ktoré mu zo Zmluvy o poskytovaní predškolskej starostlivosti o dieťa vyplývajú ako aj kompenzačný poplatok za ukončenie dochádzky.

Zriaďovateľ Súkromnej MŠ Včielka si vyhradzuje právo na zmenu cien v hore uvedenom cenníku. V prípade zmien o tom budú dotknuté osoby informované minimálne 20 pracovných dní pred ich plnením.

Vrátenie stravnej jednotky, či denného popatku alebo časti z mesačného poplatku sa nevzťahuje na dni sanitácie alebo výnimočných stavov, kedy je SMŠ zatvorená.