Vstup do akejkoľvek väčšej detskej komunity predstavuje významný okamih v živote vášho dieťaťa, týka sa to hlavne nástupu do materskej školy. Ten zvykne byť sprevádzaný istým stresom a obavami na strane dieťaťa, no viackrát je to práve rodič, ktorý je z toho nesvoj. Niektoré deti sa vyrovnávajú s nástupom do MŠ okamžite, iným to môže trvať o niečo dlhšie. Aby ste to svojmu dieťaťu čo najviac uľahčili, je veľmi dôležité aký postoj k samotnej materskej škole budete prezentovať práve vy. Určite nechcete, aby Vaše dieťa vnímalo materskú školu ako niečo, čo je za „trest“ alebo ako niečo čo sa „musí“. Práve vy ste pri tejto adaptácii ten najdôležitejší článok. Odporúčame, aby ste pred dieťaťom o MŠ rozprávali len pozitívne. Povedzte mu o tom, čo v materskej škole deti robia, ako sa tam bude hrať, učiť nové veci a že si nájde nových kamarátov. Dieťa musí cítiť, že materská škola je príjemné, zábavné miesto a bude sa tam mať veľmi dobre. A potom sme na rade my, aby sme to splnili. 🙂

Pred nástupom do materskej školy je potrebné, aby rodič vyplnil tieto dokumenty:

ŽIADOSŤ O PRIJATIE 2021/2022

1x INFORMOVANÝ SÚHLAS


Žiadosť o prerušenie dochádzky
Žiadosť o predĺženie dochádzky
Žiadosť o predčasné ukončenie dochádzky

ČO PRINIESŤ PRI NÁSTUPE

Po formálnych záležitostiach prichádzajú otázky spojené s tým, čo si so sebou do materskej školy priniesť?

Súkromná MŠ Včielka zabezpečí:

 • komplet hygienické potreby /mydlá, toaletný papier, čistiace potreby, zubné kefky, zubné pasty, vreckovky a pod./
 • posteľné prádlo ako aj náhradné posteľné prádlo
 • uteráky

Prosíme rodičov, aby do materskej školy priniesli:

 • pyžamo
 • náhradnú spodnú bielizeň
 • prezuvky do interiéru (pevná obuv)

Vždy je lepšie, aby rodič o rôznych zvláštnostiach dieťaťa informoval učiteľku /triednu učiteľku/ už dopredu (alergie, stravovacie návyky, zlozvyky, nadštandardné potreby dieťaťa a pod.). Radi by sme ešte podotkli, že v poslednej dobe je adaptácia detí do nového prostredia veľkým problémom hlavne pre samotných rodičov. Preto Vás prosíme, aby ste si nechali poradiť od nášho skúseného kolektívu učiteliek. Strach, ktorý môžu uvidieť deti vo vašich očiach nie je dobrým začiatkom.


PRIJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s vyznačením potvrdenia o povinnom očkovaní a o zdravotnej spôsobilosti navštevovať materskú školu.

 • Deti sa do MŠ prijímajú spravidla k začiatku školského roka, v priebehu školského roka len pokiaľ je voľná kapacita.
 • Zápis do MŠ sa uskutočňuje podľa pokynov zriaďovateľa.
 • Zápis detí k začiatku školského roka zverejní riaditeľ materskej školy najneskôr mesiac pred zápisom v príslušnom kalendárnom roku na budove materskej školy s uvedením miesta a času zápisu, ako aj podmienkami prijímania detí do materskej školy odsúhlasenými pedagogickou radou a radou školy.
 • Prijímanie detí do materskej školy sa realizuje v zmysle § 59 školského zákona č. 245/2008 Z. z.Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti spravidla od dvoch do šiestich rokov veku dieťaťa.
 • V prípade ak riaditeľk školy eviduje aj prihlášky detí, ktoré k 1.9.2021 nedovŕšili vek 2 rokov, prednostne sa prijímajú deti od 2-6 rokov veku
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
 • Dieťa sa do MŠ prijíma po psychologickom a špeciálno-pedagogickom vyšetrení a diagnostikovaní NKS
 • O prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie rozhoduje riaditeľka materskej školy podľa osobitného predpisu § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozhodnutie o prijatí, resp. o neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka dostane zákonný zástupca osobne na informatívnom stretnutí s riaditeľkou príslušnej materskej školy spravidla do 30. dní odo dňa zápisu.
 • Rajonizácia pri zápise dieťaťa do materskej školy neplatí. Zákonný zástupca môže dieťa zapísať do materskej školy aj mimo miesta bydliska s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Prešov, alebo z miesta trvalého bydliska, kde sa materská škola nenachádza.
 • Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky predloží zákonný zástupca dieťaťa riaditeľovi materskej školy každoročne do 15. apríla. Ak do toho času rozhodnutie neobdržal, písomne k 15. aprílu upozorní riaditeľa materskej školy na možnosť odkladu povinne školskej dochádzky za účelom rezervovania miesta v materskej škole, odovzdá ho však najneskôr do 30.mája v príslušnom kalendárnom roku.
 • Pri prijímaní dieťaťa má rodič povinnosť informovať riaditeľku o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli byť dôvodom zaradenia na diagnostický pobyt, prípadne ako dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ak tak zákonný zástupca neurobí, riaditeľka MŠ po nástupe dieťaťa do MŠ, po zistení okolností ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie pristúpi k tomu, že rozhodne o diagnostickom pobyte dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania (§ 108 školského zákona) príp. či pristúpi, po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu, k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z toho dôvodu, že materská škola nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky, poskytnúť výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňu zdravotného znevýhodnenia dieťaťa,

Prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 • súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dieťaťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“) je dieťa s diagnostikovanými ŠVVP (túto diagnostiku môžu robiť len školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení ministerstva školstva. Deťmi so ŠVVP sú deti
 • so zdravotným znevýhodnením, medzi ktoré patria

–  deti so zdravotným postihnutím (ktorými sú deti s: mentálnym postihnutím; sluchovým postihnutím; zrakovým postihnutím; telesným postihnutím; s narušenou komunikačnou schopnosťou; s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami; s viacnásobným postihnutím),

–  deti choré alebo zdravotne oslabené (medzi ktoré patria napr. aj deti s diabetom),

–  deti s vývinovými poruchami, o deti s poruchou správania,

– deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,

– deti s nadaním.

O prijatí dieťaťa so ŠVVP do materskej školy rozhoduje riaditeľka na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

Prijímanie detí so ŠVVP zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. umožňuje, ale neukladá to ako povinnosť riaditeľke. Riaditeľka materskej školy musí vždy pred svojim rozhodnutím zvážiť, či na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky (personálne, priestorové, materiálne atď.), resp. či ich bude schopná po prijatí dieťaťa dodatočne vytvoriť. Výkonom práv začleneného dieťaťa so ŠVVP nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkom výchovy a vzdelávania.

Prijímanie dieťaťa na adaptačný alebo diagnostický pobyt

Riaditeľka materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec v zmysle § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) rozhoduje o:

 1. prijatí dieťaťa do materskej školy,
 2. zaradení na adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole,
 3. prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy,
 4. predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania.

Riaditeľka má možnosť rozhodnúť, že buď vydá rozhodnutie o zaradení na adaptačný alebo diagnostický pobyt, alebo v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. v rozhodnutí o prijatí dieťaťa do materskej školy určí adaptačný pobyt dieťaťa.

 • 3 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. sú ustanovené podmienky adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole, ktorý môže mať rôznu dĺžku – jednu, dve a najviac štyri hodiny. O adaptačnom pobyte hovoríme najmä vo vzťahu k deťom zdravým, u ktorých je predpoklad, že by mohli mať problémy zadaptovať sa na úplne iné podmienky, než na aké sú zvyknuté z domu (a to vôbec nemusí ísť len o deti napr. 3-ročné, lebo často krát majú adaptačné problémy aj deti napr. 5-ročné, ktoré boli doposiaľ stredobodom pozornosti jeho blízkych). Aj počas adaptačného pobytu môže dieťa navštevovať materskú školu aj celodenne, za predpokladu, že tomu predchádzala postupná adaptácia a dieťa si rýchlo zvyklo; môže dôjsť k dohode medzi riaditeľkou materskej školy a rodičom o tom, že sa zmení čas pobytu dieťa v materskej škole z napr. 2 – 3 hodín denne postupne na celý deň.

Predpokladom úspešného zvládnutia adaptačného pobytu je spolupráca rodičov/zákonných zástupcov s pedagogickými zamestnancami materskej školy. Po úspešnom ukončení adaptačného pobytu, začne dieťa navštevovať materskú školu pravidelne v dohodnutom čase, t. j. buď na celodennú výchovu a vzdelávanie, alebo na poldennú výchovu a vzdelávanie (na základe dohody zákonného zástupcu s riaditeľom). V súlade s ustanovením § 59 ods. 4 školského zákona nesmie byť adaptačný pobyt dieťaťa dlhší ako tri mesiace. Vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. (§ 3 ods. 3) má riaditeľ materskej školy ustanovenú kompetenciu, že v prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže na základe žiadosti rodiča/zákonného zástupcu rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

Diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole (pozri § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z.), nesmie byť dlhší ako tri mesiace. O diagnostickom pobyte hovoríme vo vzťahu k deťom so zdravotným znevýhodnením. Máme na mysli najmä tie deti, ktorých zákonní zástupcovia riaditeľa materskej školy na ich zdravotné znevýhodnenie upozornia už pri podávaní žiadosti o prijatie do materskej školy. Diagnostický pobyt má slúžiť aj na to, aby sa zistilo, či sa u konkrétneho dieťaťa bude môcť výchova a vzdelávanie uskutočňovať ako výchova a vzdelávanie začleneného dieťaťa v bežnej triede, alebo ako výchova a vzdelávanie v špeciálnej triede, resp. v špeciálnej materskej škole.

Riaditeľka materskej školy rozhoduje aj o prípadnom určení adaptačného alebo diagnostického pobytu a o forme výchovy a vzdelávania (poldennej, alebo celodennej).

Podmienky predčasného ukončenia dochádzky dieťaťa do materskej školy:

Ak sa rodič, resp. zákonný zástupca rozhodne ukončiť dochádzku dieťaťa do materskej školy z dôvodu prestupu na inú materskú školu alebo z rodinných či iných dôvodov, oznámi to písomne riaditeľke. O takomto ukončení riaditeľka nevydáva rozhodnutie Oznámenie o ukončení zaeviduje do osobného spisu dieťaťa, ktorý týmto uzavrie a archivuje. Riaditeľka materskej školy môže rozhodnúť o predčasnom ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy :

 • na základe opakovaného porušenia školského poriadku zákonným zástupcom dieťaťa (neuhrádzanie poplatkov, opakovaný príchod zákonného zástupcu pod vplyvom alkoholu, nepreberanie dieťaťa v dohodnutom čase, zatajenie informácií majúcich vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, nedodržiavanie povinností stanovených školským poriadkom),
 • ak sa dieťa nedokáže prispôsobiť podmienkam života v kolektíve, závažným spôsobom narušuje výchovno-vzdelávací proces a tým sú obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania.