Vstup do akejkoľvek väčšej detskej komunity predstavuje významný okamih v živote vášho dieťaťa, týka sa to hlavne nástupu do materskej školy. Ten zvykne byť sprevádzaný istým stresom a obavami na strane dieťaťa, no viackrát je to práve rodič, ktorý je z toho nesvoj. Niektoré deti sa vyrovnávajú s nástupom do MŠ okamžite, iným to môže trvať o niečo dlhšie. Aby ste to svojmu dieťaťu čo najviac uľahčili, je veľmi dôležité aký postoj k samotnej materskej škole budete prezentovať práve vy. Určite nechcete, aby Vaše dieťa vnímalo materskú školu ako niečo, čo je za „trest“ alebo ako niečo čo sa „musí“. Práve vy ste pri tejto adaptácii ten najdôležitejší článok. Odporúčame, aby ste pred dieťaťom o MŠ rozprávali len pozitívne. Povedzte mu o tom, čo v materskej škole deti robia, ako sa tam bude hrať, učiť nové veci a že si nájde nových kamarátov. Dieťa musí cítiť, že materská škola je príjemné, zábavné miesto a bude sa tam mať veľmi dobre. A potom sme na rade my, aby sme to splnili. 🙂

Pred nástupom do materskej školy je potrebné, aby rodič vyplnil tieto dokumenty:

Žiadosť o prijatie do SMŠ 2023/2024

1x INFORMOVANÝ SÚHLAS


Žiadosť o prerušenie dochádzky
Žiadosť o predĺženie dochádzky
Žiadosť o predčasné ukončenie dochádzky

ČO PRINIESŤ PRI NÁSTUPE

Po formálnych záležitostiach prichádzajú otázky spojené s tým, čo si so sebou do materskej školy priniesť?

Súkromná MŠ Včielka zabezpečí:

 • komplet hygienické potreby /mydlá, toaletný papier, čistiace potreby, zubné kefky, zubné pasty, vreckovky a pod./
 • posteľné prádlo ako aj náhradné posteľné prádlo
 • uteráky

Prosíme rodičov, aby do materskej školy priniesli:

 • pyžamo
 • náhradnú spodnú bielizeň
 • prezuvky do interiéru (pevná obuv)

Vždy je lepšie, aby rodič o rôznych zvláštnostiach dieťaťa informoval učiteľku /triednu učiteľku/ už dopredu (alergie, stravovacie návyky, zlozvyky, nadštandardné potreby dieťaťa a pod.). Radi by sme ešte podotkli, že v poslednej dobe je adaptácia detí do nového prostredia veľkým problémom hlavne pre samotných rodičov. Preto Vás prosíme, aby ste si nechali poradiť od nášho skúseného kolektívu učiteliek. Strach, ktorý môžu uvidieť deti vo vašich očiach nie je dobrým začiatkom.


PRIJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s vyznačením potvrdenia o povinnom očkovaní a o zdravotnej spôsobilosti navštevovať materskú školu.

Zákonné podmienky k prijímaniu detí:

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.
 2. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa, ktoré dovŕšilo päť rokov veku do 31.augusta 2023.
 3. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku.
 4. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky – vrátane kapacitných možností školy.

Ďalšie podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie:

 1. súrodenci detí, ktorí budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v nasledujúcom školskom roku
 2. podľa voľnej kapacity MŠ
 3. deti    po   dovŕšení    2-och  rokov   veku    v  súlade    so zabezpečenými materiálnymi  a personálnymi  podmienkami  školy
 4. Deti sa do MŠ prijímajú spravidla k začiatku školského roka, v priebehu školského roka len pokiaľ je voľná kapacita
 5. Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2023, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
 6. Zápis do MŠ sa uskutočňuje podľa pokynov zriaďovateľa.
 7. Zápis detí k začiatku školského roka zverejní riaditeľ materskej školy najneskôr mesiac pred zápisom v príslušnom kalendárnom roku na budove materskej školy s uvedením miesta a času zápisu, ako aj podmienkami prijímania detí do materskej školy odsúhlasenými pedagogickou radou a radou školy.
 8. Prijímanie detí do materskej školy sa realizuje v zmysle § 59 školského zákona č. 245/2008 Z. z.Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 9. O prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie rozhoduje riaditeľka materskej školy podľa osobitného predpisu § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozhodnutie o prijatí, resp. o neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka dostane zákonný zástupca osobne na informatívnom stretnutí s riaditeľkou príslušnej materskej školy spravidla do 30. dní odo dňa zápisu.
 10. Pri prijímaní dieťaťa má rodič povinnosť informovať riaditeľku o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli byť dôvodom zaradenia na diagnostický pobyt, prípadne ako dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ak tak zákonný zástupca neurobí, riaditeľka MŠ po nástupe dieťaťa do MŠ, po zistení okolností ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie pristúpi k tomu, že rozhodne o diagnostickom pobyte dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania (§ 108 školského zákona) príp. či pristúpi, po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu, k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z toho dôvodu, že materská škola nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky, poskytnúť výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňu zdravotného znevýhodnenia dieťaťa.

Ak by riaditeľka materskej školy dodatočne zistila, že žiadosť o prijatie dieťaťa podala osoba, ktorá na to nemá právo, bezodkladne vykoná nápravu a požiada zákonného zástupcu, ktorému je dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, o podpísanie žiadosti o prijatie do materskej školy.

Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí v triede o jedno dieťa. Do samostatnej triedy s deťmi mladšími ako tri roky sa prijíma najmenej päť detí a najviac desať detí. Pokiaľ je v triede s deťmi mladšími ako tri roky viac ako desať detí, ich výchovu a vzdelávanie zabezpečujú striedavo traja učitelia. 

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas alebo predčasne ukončiť predprimárne vzdelávanie dieťaťa v materskej škole.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s vyznačením potvrdenia o povinnom očkovaní a o zdravotnej spôsobilosti navštevovať materskú školu.