Vstup do akejkoľvek väčšej detskej komunity predstavuje významný okamih v živote vášho dieťaťa. Aby ste to svojmu dieťaťu čo najviac uľahčili, je veľmi dôležité aký postoj k samotnej materskej škole budete prezentovať práve vy. Dieťa musí cítiť, že materská škola je príjemné, zábavné miesto a bude sa tam mať veľmi dobre. A potom sme na rade my, aby sme to splnili. 🙂

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s vyznačením potvrdenia o povinnom očkovaní a o zdravotnej spôsobilosti navštevovať materskú školu.

Pred nástupom do materskej školy je potrebné, aby rodič vyplnil tieto dokumenty:

 1x Žiadosť o prijatie do SMŠ 2023/2024
1x INFORMOVANÝ SÚHLAS

ČO PRINIESŤ PRI NÁSTUPE

Po formálnych záležitostiach prichádzajú otázky spojené s tým, čo si so sebou do materskej školy priniesť? Prosíme rodičov, aby do materskej školy priniesli:

 • pyžamo
 • náhradnú spodnú bielizeň
 • prezuvky do interiéru (pevná obuv)

PRIJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách na školský rok 2023/2024 sa uskutoční v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť môže podať rodič: osobne / poštou / e-mailom ako scan.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024 sa budú podávať v termíne od 01. mája 2023 do 31. mája 2023. Povinné predprimárne vzdelávanie sa je pre deti, ktoré dosiahli päť rokov veku do 31. augusta 2023 (vrátane).

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti:

 • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
 • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
 • súrodenci detí, ktoré budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní.
Zákonné podmienky k prijímaniu detí:
 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.
 2. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa, ktoré dovŕšilo päť rokov veku do 31.augusta 2023.
 3. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku.
 4. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky – vrátane kapacitných možností školy.
Ďalšie podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie:
 1. úhrada zápisného poplatku podľa platného CENNÍKA
 2. podľa voľnej kapacity MŠ
 3. deti    po   dovŕšení    2-och  rokov   veku    v  súlade    so zabezpečenými materiálnymi  a personálnymi  podmienkami  školy
 4. Deti sa do MŠ prijímajú spravidla k začiatku školského roka, v priebehu školského roka len pokiaľ je voľná kapacita
 5. Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2023, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
 6. O prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie rozhoduje riaditeľka materskej školy podľa osobitného predpisu § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozhodnutie o prijatí, resp. o neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka dostane zákonný zástupca osobne na informatívnom stretnutí s riaditeľkou príslušnej materskej školy spravidla do 30. dní odo dňa zápisu.
 7. Pri prijímaní dieťaťa má rodič povinnosť informovať riaditeľku o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli byť dôvodom zaradenia na diagnostický pobyt, prípadne ako dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ak tak zákonný zástupca neurobí, riaditeľka MŠ po nástupe dieťaťa do MŠ, po zistení okolností ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie pristúpi k tomu, že rozhodne o diagnostickom pobyte dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania (§ 108 školského zákona) príp. či pristúpi, po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu, k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z toho dôvodu, že materská škola nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky, poskytnúť výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňu zdravotného znevýhodnenia dieťaťa.

Ak by riaditeľka materskej školy dodatočne zistila, že žiadosť o prijatie dieťaťa podala osoba, ktorá na to nemá právo, bezodkladne vykoná nápravu a požiada zákonného zástupcu, ktorému je dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, o podpísanie žiadosti o prijatie do materskej školy.

Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí v triede o jedno dieťa. Do samostatnej triedy s deťmi mladšími ako tri roky sa prijíma najmenej päť detí a najviac desať detí. Pokiaľ je v triede s deťmi mladšími ako tri roky viac ako desať detí, ich výchovu a vzdelávanie zabezpečujú striedavo traja učitelia. 

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas alebo predčasne ukončiť predprimárne vzdelávanie dieťaťa v materskej škole.