Materské školy sú zriaďované v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a následne zaraďované do siete škôl a školských zariadení. Absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole nie je povinné. Podrobnosti o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy nájdete na: http://www.minedu.sk/data/files/5982_prijimanie_do_ms.pdf

Ak rodič hľadá pre svoje dieťa materskú školu, mal by si vopred preveriť, do akého zariadenia dieťa zapíše, či je toto zariadenie zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a ak nie je, akú kvalitu starostlivosti dané zariadenie poskytuje.

Na čo sa zamerať pred tým, ako rodič prihlási svoje dieťa do materskej školy:

– na webovom sídle Centra vedecko-technických informácií SR republiky si zistite, či ste pre svoje dieťa naozaj vybrali materskú školu

(http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedeckakniznica/informacie-a-prognozy-kolstva/registre/zoznamy-skol-a-skolskychzariadeni.html?page_id=9332 ),

alebo len zariadenie poskytujúce starostlivosť o deti, ktoré používa názov „škôlka alebo materská škola“, no v skutočnosti nejde o materskú školu, ale o zariadenie zriadené v zmysle živnostenského zákona – ako zariadenie starostlivosti o deti, – názov „materská škola“ prináleží len zariadeniam, ktoré splnili podmienky § 16 zákona č. 596/2003 Z. z. a sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (zákon pozná iba názov „materská škola“, nie „škôlka“; použitím názvu „škôlka“ sa často vytvára mylný dojem, že ide o „materskú školu“).

Je dôležité povedať, že predprimárne vzdelávanie poskytujú materské školy zriadené obcou/mestom, súkromné a cirkevné (podľa druhu zriaďovateľa), ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Iba v týchto materských školách má rodič garantované, že: – jeho dieťa absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktorého kvalitu garantuje štát, – výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci spĺňajúci kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa určujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, – výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje podľa školského vzdelávacieho programu vypracovaného v súlade s cieľmi a princípmi podľa školského zákona, – výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje v súlade s pedagogickými a psychohygienickými zásadami, pričom sa rešpektuje jedinečnosť dieťaťa a hravý charakter vzdelávania, – výchovno-vzdelávacia činnosť, riadenie materskej školy, ako aj podmienky predprimárneho vzdelávania monitoruje a hodnotí Štátna školská inšpekcia, ktorá rieši aj sťažnosti v predmetných oblastiach, – pedagogickí zamestnanci vykonávajúci výchovno-vzdelávaciu činnosť sa musia kontinuálne vzdelávať, aby poskytovali predprimárne vzdelávanie v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami a využívali interaktívne metódy podporujúce celostný osobnostný rozvoj dieťaťa v predškolskom veku, – je v nich zabezpečené stravovanie prostredníctvom zariadení školského stravovania, rešpektujúcich pri príprave jedál spotrebné normy, – prevádzku materských škôl pravidelne kontrolujú príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva, – materské školy patria do gescie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, – ich činnosť je regulovaná všeobecne-záväznými právnymi normami, – riadenie materských škôl je viacúrovňové, a to prostredníctvom ministerstva školstva, okresných úradov v sídle kraja a zriaďovateľov. Pokiaľ ide o zariadenie, ktoré nie je materskou školou, ale len zariadením zabezpečujúcim starostlivosť o deti, zvážte, či i napriek tomu doň svoje dieťa prihlásite, pretože takéto zariadenie: – nemá oprávnenie poskytovať predprimárne vzdelávanie a nemajú ani oprávnenie vydávať osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ako dokladu o získanom stupni vzdelania, – zamestnanci poskytujúci starostlivosť o deti nemusia byť (často ani nie sú) pedagogickými zamestnancami, a nemusia spĺňať kvalifikačné predpoklady, – poskytovanie starostlivosti nie je regulované ani z hľadiska jeho obsahu, ani foriem, – poskytovaná starostlivosť nie je kontrolovaná Štátnou školskou inšpekciou, ktorá vo veci poskytovania starostlivosti neprešetruje sťažnosti rodičov, – na činnosť týchto zariadení štát neposkytuje žiadne finančné prostriedky, – fungovanie týchto zariadení nepatrí do gescie žiadneho ministerstva.