Materské školy sú zriaďované v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a následne zaraďované do siete škôl a školských zariadení. Absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole nie je povinné. Podrobnosti o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy nájdete na webe minsterstva

Na úvod si povieme v rýchlosti niečo o materských školách, súkromných materských školách, škôlkach, či detských centrách.

Materské školy a súkromné materské školy sú zaradené do siete škôl. Obe si museli prejsť nie jednoduchým procesom a splniť rovnaké požiadavky (dovolíme si tvrdiť, že súkromné školy to majú často oveľa zložitejšie) na to, aby ich ministerstvo vzalo pod svoje krídla.

Spojenie – materské školy (aj súkromné) môžu používať IBA tie školy, ktoré sú zaradené v tejto sieti a teda prešli spomínaným procesom. Do tohto procesu patrí aj to, že personál musí byť kvalifikovaný, riaditeľka musí spĺňať isté kritéria, musíme sa riadiť vzdelávacím programom a dodržiavať, dovolíme si tvrdiť, približne 90% toho, čo štátne školy.

Otázky, ktoré by ste si mali pri výbere školy položiť sú:

 • ideálna lokalita?
 • koľko detí je v triede? 
 • koľko učiteliek sa o detí stará?
 • koľko stojí školné?
 • ako sa deti stravujú?
 • ponúka škola aj špeciálnu stravu?
 • ako sa učiteľky deťom venujú?
 • aké aktivity robí táto materská škola?
 • prečo práve do tejto školy by som mala dať svoje dieťa?
 • ak si vyberiem súkromnú školu (čo je najmä otázka financií) – čo mi ponúkne?

S poslednou otázkou sa stretávame často, odpoveďou je, možno pre mnohých klišé, avšak je to fakt – malý kolektív a väčší personál. Predsa len, u nás je maximálne 24 detí a 3 pani učiteľky s pani riaditeľkou. Ak správne rátame 1 pani učiteľka na 6 detičiek. 🙂

Ak rodič hľadá pre svoje dieťa materskú školu, mal by si vopred preveriť, do akého zariadenia dieťa zapíše, či je toto zariadenie zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a ak nie je, akú kvalitu starostlivosti dané zariadenie poskytuje. 

Na webe  Centra vedecko-technických informácií SR republiky si zistite, či ste pre svoje dieťa naozaj vybrali materskú školu alebo len zariadenie poskytujúce starostlivosť o deti, ktoré používa názov „škôlka alebo materská škola“, no v skutočnosti nejde o materskú školu, ale o zariadenie zriadené v zmysle živnostenského zákona – ako zariadenie starostlivosti o deti.  

Je dôležité povedať, že predprimárne vzdelávanie poskytujú materské školy zriadené obcou/mestom, súkromné a cirkevné (podľa druhu zriaďovateľa), ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Iba v týchto materských školách má rodič garantované, že:

 • jeho dieťa absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktorého kvalitu garantuje štát,
 • výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci spĺňajúci kvalifikačné predpoklady
 • výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje podľa školského vzdelávacieho programu vypracovaného v súlade s cieľmi a princípmi podľa školského zákona
 • výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje v súlade s pedagogickými a psychohygienickými zásadami, pričom sa rešpektuje jedinečnosť dieťaťa a hravý charakter vzdelávania,
 • výchovno-vzdelávacia činnosť, riadenie materskej školy, ako aj podmienky predprimárneho vzdelávania monitoruje a hodnotí Štátna školská inšpekcia, ktorá rieši aj sťažnosti v predmetných oblastiach,
 • pedagogickí zamestnanci vykonávajúci výchovno-vzdelávaciu činnosť sa musia kontinuálne vzdelávať, aby poskytovali predprimárne vzdelávanie v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami a využívali interaktívne metódy podporujúce celostný osobnostný rozvoj dieťaťa v predškolskom veku,
 • je v nich zabezpečené stravovanie prostredníctvom zariadení školského stravovania, rešpektujúcich pri príprave jedál spotrebné normy,
 • prevádzku materských škôl pravidelne kontrolujú príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva,
 • materské školy patria do gescie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a teda ich činnosť je regulovaná všeobecne-záväznými právnymi normami,
 • riadenie materských škôl je viacúrovňové, a to prostredníctvom ministerstva školstva, okresných úradov v sídle kraja a zriaďovateľov.

Pokiaľ ide o zariadenie, ktoré nie je materskou školou, ale len zariadením zabezpečujúcim starostlivosť o deti, zvážte, či i napriek tomu doň svoje dieťa prihlásite, pretože takéto zariadenie:

 • nemá oprávnenie poskytovať predprimárne vzdelávanie a nemajú ani oprávnenie vydávať osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ako dokladu o získanom stupni vzdelania,
 • zamestnanci poskytujúci starostlivosť o deti nemusia byť (často ani nie sú) pedagogickými zamestnancami, a nemusia spĺňať kvalifikačné predpoklady,
 • poskytovanie starostlivosti nie je regulované ani z hľadiska jeho obsahu, ani foriem,
 • poskytovaná starostlivosť nie je kontrolovaná Štátnou školskou inšpekciou, ktorá vo veci poskytovania starostlivosti neprešetruje sťažnosti rodičov,
 • na činnosť týchto zariadení štát neposkytuje žiadne finančné prostriedky,
 • fungovanie týchto zariadení nepatrí do gescie žiadneho ministerstva.

Odber noviniek

Prihlásiť sa na odber noviniek z oblasti predškolského vzdelávania

Please wait...

Thank you for sign up!